Thông tin cần thiết cho người mua nhà


Câu hỏi đầu tiên cho bạn là: Bạn đă sẵn sàng làm chủ một căn nhà chưa?  Bạn hảy tự trả lời dựa vào những đều dưới đây:
* Bạn đang có một nguồn thu nhập nhất định?
* Bạn đang có một tín dụng tốt? (Bạn vẫn có thể mua nhà với một tín dụng b́nh thường hoặc thấp hoặc KHÔNG CÓ bất cứ tín dụng nào, tuy nhiên bạn phải trả tiền hàng tháng cao hơn.  Liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết)
* Bạn đang có đủ tiền chưa? (Bao nhiêu là đủ? Xin liên lạc với chúng tôi.)

Quyền Lợi Của Người Chủ Nhà

* Khấu trừ tiền thuế:  Hàng năm khi đi khai thuế bạn sẽ được trừ thuế vào khoản tiền thuế nhà và tiền lăi cho ngân hàng.
* Tăng giá trị tài sản của bạn (Equity):  Thay v́ trả tiền thuê nhà hàng tháng mà không có bất cứ quyền lợi ǵ, khi mua nhà, tiền nhà hàng tháng là của bạn (sau khi trừ tiền lăi của ngân hàng).  V́ thế, tài sản của bạn sẽ tăng trưởng hàng tháng!

 

Back to the Top


Bạn Nên Mua Nhà Trị Giá Bao Nhiêu?

Làm một phép tính đơn giản: Lấy tổng thu nhập (trước khi trừ thuế) của tất cả người trong gia đ́nh nhân 3 sẽ ra số tiền bạn có thể mượn được từ ngân hàng.  Xong bạn cộng với số tiền bạn có để đặt cọc th́ sẽ ra trị giá căn nhà bạn có thể mua.
Thí dụ: Nhà bạn có 4 người với tổng thu nhập là $120,000/năm và hiện có tiền đặt cọc $80,000 th́ bạn có thể mua căn nhà trị giá là: $440,000.
($120,000 x 3 + $80,000).
Nên nhớ, đây chỉ là cách tính chung chung, sẽ không đúng cho tất cả mọi người.

 

Back to the Top


Những Điều Quan Trọng Nên Chú Ư Khi Mua Nhà

Kiểm tra tất cả các hạng mục sau đây:
 • Bathroom
  • Sinks
  • Showers/tubs
  • Toilets
  • Vent fan
  • Heating fan
 • Appliances
  • Dishwasher
  • Stove
  • Oven
  • Ice maker
  • Garbage disposal
  • Range hood
  • Refrigerator
  • Freezer
  • Microwave
  • Trash compactor
 • Kitchen
  • Kitchen cabinet doors
  • Drawers
  • Sinks
 • General
  • Lights (interior & exterior)
  • Windows
  • Heating system
  • Ceiling fans
  • Hot water system
  • Air conditioning system
  • Electrical outlets
  • Door bells
  • Doors
  • Water purifier
  • Fireplace damper
  • Garage door
Ensure House Is Well-Built & Systems Are In Working Condition:
 • Exterior
  • Brick bulging or cracking
  • Shingles missing or broken
  • Siding rotted or missing
  • Gutters damaged or need to be cleaned
  • Concrete cracked in sidewalks/driveway
 • Basement
  • Water seepage in basement
  • Cracks in foundation
  • Poor ventilation
 • Interior
  • Sub-flooring damaged or loose
  • Cracked walls or ceiling
  • Cracked tiles
  • Loose plaster
  • Flooring damaged
  • Soft, springy floors
  • Water stains near windows
  • Water stains on ceiling below bathroom
  • Water stains in attic
  • Pipe insulation missing